Đang tải

Movi hỗ trợ vé máy bay thanh toán trả góp của Vietjet Air

Movi hỗ trợ vé máy bay thanh toán trả góp đối với những khách hàng sử dụng vé máy bay của hãng Vietjet Air tại Việt Nam.

Movi hỗ trợ vé máy bay thanh toán trả góp cho những khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Khách hàng đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Khách hàng đang là thành viên chương trình phúc lợi Movi.
 • Khách hàng có nhu cầu mua vé và sử dụng các dịch vụ đi kèm do Vietjet Air cung cấp.
 • Khách hàng phải là một trong số những hành khách có tên và chuyến bay được ghi rõ trên vé đang thực hiện mua qua kênh phân phối.
 • Khách hàng thỏa mãn các điều kiện khác theo quy định của Vietjet Air theo từng thời điểm.

Đại lý Movi đồng ý hỗ trợ vé máy bay trả góp khi khách hàng mua vé do đại lý Movi phân phối đối với tất cả các loại vé máy bay do Vietjet Air cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn: vé hạng Skyboss, vé hạng Deluxevé hạng Eco.

Movi miễn trừ trách nhiệm khi hỗ trợ vé máy bay thanh toán trả góp

Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không là một dịch vụ đặc thù, trong đó, việc thực tế cung cấp dịch vụ cho khách hàng sau khi mua vé sẽ phụ thuộc vào việc khách hàng thỏa mãn các điều khoản, điều kiện, chính sách của Vietjet Air theo từng thời điểm.

Đại lý Movi và/hoặc Movi được miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn, nghĩa vụ hoàn trả các khoản phí, lệ phí do đại lý Movi/Movi thu; bồi thường thiệt hại;…) trong trường hợp, sau khi đã mua vé do đại lý Movi phân phối qua kênh phân phối:

 • Khách hàng và/hoặc những hành khách khác có thông tin trên vé thay đổi hành trình bay và/hoặc hủy vé và/hoặc vi phạm bất kỳ quy định, chính sách nào của Vietjet Air dẫn đến việc khách hàng không được phục vụ hoặc không được hoàn trả tiền vé bởi Vietjet Air.
 • Khách hàng và/hoặc những hành khách khác có thông tin trên vé bị từ chối vận chuyển, hủy chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm, kéo dài, thay đổi lịch trình bay theo quy định, quyết định của Vietjet Air.
 • Khách hàng và/hoặc những hành khách khác có thông tin trên vé thực tế không sử dụng dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không của Vietjet Air vì bất kỳ lý do gì.
 • Xảy ra bất kỳ thiệt hại, tổn thất (dưới bất kỳ phương diện, tính chất, mức độ nào) đối với khách hàng và/hoặc những hành khách khác có thông tin trên vé trong quá trình sử dụng dịch vụ do Vietjet Air cung cấp.
 • Phát sinh bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào phát sinh giữa Vietjet Air và khách hàng/những hành khách khác có thông tin trên vé.

Movi hỗ trợ vé máy bay thanh toán trả góp

Movi hỗ trợ vé máy bay thanh toán trả góp theo điều khoản và điều kiện khác

 • Tất cả các thắc mắc, thủ tục, chính sách, quy định về vé và/hoặc những quy định khác liên quan đến quá trình vận chuyển (bao gồm cả việc đồng ý, từ chối, hạn chế vận chuyển khách hàng) sẽ tuân thủ theo quy định của Vietjet Air vào từng thời kỳ.
 • Đại lý Movi sẽ chỉ hoàn trả cho khách hàng bất kỳ khoản tiền nào do Vietjet Air hoàn trả sau khi đã cấn trừ các chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc mua vé từ đại lý Movi. Để tránh nhầm lẫn, đại lý Movi có thể trực tiếp và/hoặc thông qua Movi (đơn vị sở hữu, quản lý, vận hành kênh phân phối) để thực hiện việc hoàn trả này.
 • Bằng việc quyết định mua vé được phân phối bởi đại lý Movi qua kênh phân phối, khách hàng được xem là đã được tư vấn, hiểu rõ và đồng ý với các quy định liên quan đến giao dịch này (bao gồm nhưng không giới hạn các quy định tại điều khoản điều kiện này) và các chi phí phát sinh (nếu có).
 • Movi và/hoặc đại lý Movi có quyền yêu cầu khách hàng thanh toán các loại phí, lệ phí, chi phí phát sinh khi khách hàng mua vé do đại lý Movi phân phối qua kênh phân phối, (bao gồm nhưng không giới hạn phí xử lý đơn hàng), với điều kiện, các loại phí, lệ phí, chi phí này đã bao gồm trong tổng giá trị thanh toán tại thời điểm khách hàng kiểm tra thông tin, quyết định thực hiện giao dịch.
 • Các loại phí, lệ phí, chi phí phát sinh khi khách hàng mua vé do đại lý Movi phân phối qua kênh phân phối sẽ do Movi và/hoặc đại lý Movi quyết định, thay đổi theo từng thời điểm và được công bố theo từng thời kỳ trên website www.icarebenefits.vn / www.movi.vn hoặc các website khác thay thế theo từng thời điểm theo quyết định của Movi/đại lý Movi.
 • Mọi vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không của Vietjet Air sẽ tuân thủ theo quy định của Vietjet Air và/hoặc quy định pháp luật hiện hành.
 • Những nội dung không được đề cập trong bản điều khoản và điều kiện này sẽ tuân thủ quy định tại bản điều khoản và điều kiện tham gia chương trình phúc lợi Movi, quy định, chính sách của Movi, đại lý Movi và quy định khác của pháp luật vào từng thời kỳ.
 • Movi/đại lý Movi có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của điều khoản điều kiện này bằng cách gửi thông báo cho khách hàng hoặc thông báo trên các kênh giao dịch. Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được ghi rõ trong thông báo hoặc từ ngày gửi thông báo (nếu không ghi rõ ngày hiệu lực trên thông báo).
 • Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày thông báo về việc sửa đổi, bổ sung điều khoản điều kiện này, nếu khách hàng không đồng ý với các thay đổi, khách hàng có toàn quyền thanh toán toàn bộ số tiền phát sinh do việc mua vé từ đại lý Movi mà chưa được thanh toán và ngưng sử dụng các dịch vụ liên quan.
 • Sau thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày thông báo về việc sửa đổi, bổ sung điều khoản điều kiện này, nếu khách hàng vẫn tiếp tục duy trì/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ liên quan hoặc không có bất kỳ phản hồi gì, thì Movi/đại lý Movi được quyền hiểu rằng khách hàng chấp nhận, không có ý kiến gì đối với các thay đổi theo thông báo của Movi/đại lý Movi
 • Điều khoản điều kiện này có hiệu lực ràng buộc khách hàng kể từ ngày khách hàng lựa chọn mua vé do đại lý Movi phân phối qua kênh phân phối cho đến khi khách hàng hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán theo điều khoản điều kiện này.

Khách hàng có thể tham khảo nội dung của điều khoản điều kiện mua vé máy bay thanh toán sau tại website www.baytruoctrasau.vn của Movi.