Đang tải

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ

1 Giao kết Hợp Đồng

1.1 Hợp đồng Cung ứng và Sử dụng Dịch Vụ Công Nghệ (“Hợp Đồng”) này được xác lập giữa: 

1.1.1 Khách Hàng – cá nhân đã cung cấp thông tin cá nhân thông qua iCare Member App và là chủ tài khoản iCare Member đăng nhập vào iCare Member App (“Khách Hàng”); và

1.1.2 Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (Movi) (một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử, trung gian thanh toán. Movi xây dựng, phát triển, vận hành Sàn GDTMĐT trên nền tảng website và ứng dụng trên thiết bị di động, để các đối tác của Movi đăng tải thông tin về sản phẩm, dịch vụ, trong đó bao gồm các Sản Phẩm Tài Chính do các Đối Tác Tài Chính cung ứng). 

1.2 Bằng việc chọn nội dung [“Tôi đồng ý với Điều khoản Điều kiện”] trên iCare Member App và cung cấp mật khẩu xác nhận một lần (OTP) do Movi gửi đến số điện thoại đăng ký của Khách Hàng, Khách Hàng xác nhận đồng ý giao kết Hợp Đồng này với Movi.

1.3 Bằng việc gửi OTP cho Khách Hàng, Movi xác nhận đồng ý giao kết Hợp Đồng này với Movi.

2 Định nghĩa

2.1 “iCare Member App” ứng dụng trên nền tảng hệ điều hành thiết bị di động của Movi; thông qua iCare Member App, Khách Hàng có thể mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ do Movi và/hoặc đối tác của Movi cung ứng trong Chương trình Phúc lợi iCare.

2.2 “Dịch Vụ Công Nghệ” là dịch vụ, giải pháp công nghệ cho lĩnh vực thương mại điện tử, tài chính, ngân hàng, do Movi nghiên cứu, phát triển, cung ứng để kết nối Khách Hàng có nhu cầu sử dụng Sản Phẩm Tài Chính và Đối Tác Tài Chính có khả năng cung ứng Sản Phẩm Tài Chính.

2.3 “Phí Dịch Vụ Công Nghệ” là phí dịch vụ mà Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Movi khi sử dụng Dịch Vụ Công Nghệ để được kết nối với Đối Tác Tài Chính.

2.4 “Chi Phí Sử Dụng Sản Phẩm Tài Chính” là tổng chi phí dự kiến mà Khách Hàng cần phải thanh toán khi đề nghị sử dụng sản phẩm tài chính do Đối Tác Tài Chính cung ứng, thông qua kết nối bởi Dịch Vụ Công Nghệ của Movi.

2.4.1 Chi Phí Sử Dụng Sản Phẩm Tài Chính bao gồm: (i) tiền lãi, phí mà Khách Hàng phải thanh toán cho Đối Tác Tài Chính cho việc sử dụng sản phẩm tài chính (không bao gồm các khoản tiền phạt, lãi chậm thanh toán, bồi thường thiệt hại và bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh do việc vi phạm nghĩa vụ của Khách Hàng); và (ii) Phí Dịch Vụ Công Nghệ mà Khách Hàng phải thanh toán cho Movi khi sử dụng Dịch Vụ Công Nghệ.

2.4.2 Chi Phí Sử Dụng Sản Phẩm Tài Chính dự kiến sẽ được thể hiện trên iCare Member App khi Khách Hàng đăng ký sử dụng sản phẩm tài chính.

2.5 “Đối Tác Tài Chính” là các tổ chức tín dụng hợp tác cùng Movi cung cấp các Sản Phẩm Tài Chính trong Chương trình Phúc lợi iCare.

2.6 “Sản Phẩm Tài Chính” là các sản phẩm tài chính do Đối Tác Tài Chính hợp tác với Movi cung ứng cho khách hàng cá nhân trong Chương trình Phúc lợi iCare, bao gồm nhưng không giới hạn sản phẩm ứng tiền nhanh, sản phẩm vay tiền trả dần, sản phẩm vay tiền mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ trả dần.

3 Cung ứng và sử dụng Dịch Vụ Công Nghệ

3.1 Dịch Vụ Công Nghệ bao gồm dịch vụ cung cấp nền tảng, giải pháp công nghệ để kết nối Khách Hàng và Đối Tác Tài Chính trong trường hợp:

3.1.1 Khách Hàng đăng ký sử dụng sản phẩm tài chính của Đối Tác Tài Chính lần đầu (trong trường hợp Đối Tác Tài Chính cung ứng sản phẩm hạn mức tín dụng); 

3.1.2 Khách Hàng đề nghị giải ngân khoản vay theo sản phẩm hạn mức tín dụng của Đối Tác Tài Chính (trong trường hợp Khách Hàng đã được chấp thuận cung cấp sản phẩm hạn mức tín dụng bởi Đối Tác Tài Chính);

3.1.3 Khách Hàng đăng ký sử dụng sản phẩm tài chính của Đối Tác Tài Chính (trong trường hợp Đối Tác Tài Chính cung ứng sản phẩm tài chính theo từng món vay).

3.2 Quy trình kết nối Khách Hàng và Đối Tác Tài Chính trong trường hợp đăng ký sử dụng sản phẩm tài chính:

3.2.1 Khách Hàng đồng ý và ủy quyền không hủy ngang cho Movi được chuyển tiếp các thông tin của Khách Hàng và Đề nghị sử dụng sản phẩm tài chính đến Đối Tác Tài Chính để xem xét, chấp thuận cung cấp Sản Phẩm Tài Chính theo quy định của Đối Tác Tài Chính theo từng thời điểm.

3.2.2 Trong trường hợp có nhiều Đối Tác Tài Chính, Khách Hàng đồng ý và ủy quyền không hủy ngang cho Movi được căn cứ trên nhu cầu của Khách Hàng và điều kiện, điều khoản sử dụng Sản Phẩm Tài Chính của các Đối Tác Tài Chính để lựa chọn cho Khách Hàng Sản Phẩm Tài Chính phù hợp và chuyển tiếp thông tin Khách Hàng để Đối Tác Tài Chính phù hợp xem xét, phê duyệt.

3.2.3 Sau khi tiếp nhận, kiểm tra thông tin do Khách Hàng cung cấp qua iCare Member App, trong trường hợp Khách Hàng đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng do Đối Tác Tài Chính đưa ra, Movi sẽ chọn lựa Đối Tác Tài Chính phù hợp và thay mặt Khách Hàng chuyển tiếp các thông tin trong Đề nghị sử dụng sản phẩm tài chính đến cho Đối Tác Tài Chính đó. 

3.2.4 Trong trường hợp Khách Hàng không đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng do Đối Tác Tài Chính đưa ra, Movi sẽ không chuyển tiếp các thông tin trong Đề nghị sử dụng sản phẩm tài chính đến cho Đối Tác Tài Chính đó. Trong trường hợp này, Movi bảo lưu quyền miễn trừ nghĩa vụ thanh toán Phí Dịch Vụ Công Nghệ cho Khách Hàng.

3.2.5 Sau khi tiếp nhận Đề nghị sử dụng sản phẩm tài chính của Khách Hàng do Movi chuyển tiếp, Đối Tác Tài Chính sẽ kiểm tra và xác nhận việc Khách Hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện cung ứng Sản Phẩm Tài Chính. Trên cơ sở xác nhận của Đối Tác Tài Chính, Movi sẽ liên lạc và chuyển cho Khách Hàng các tài liệu cần thiết phải ký và/hoặc bổ sung, theo yêu cầu của Đối Tác Tài Chính.

3.3 Kết nối Khách Hàng và Đối Tác Tài Chính để chuyển tiếp đề nghị giải ngân khoản vay:

3.3.1 Khách Hàng đồng ý và ủy quyền không hủy ngang cho Movi được chuyển tiếp các thông tin của Khách Hàng và Đề nghị giải ngân khoản vay đến Đối Tác Tài Chính để xem xét, chấp thuận đề nghị giải ngân khoản vay theo quy định của Đối Tác Tài Chính theo từng thời điểm.

3.3.2 Trong trường hợp Khách Hàng đã được cấp hạn mức tín dụng bởi nhiều Đối Tác Tài Chính, Khách Hàng đồng ý và ủy quyền không hủy ngang cho Movi được căn cứ trên nhu cầu của Khách Hàng và điều kiện, điều khoản sử dụng Sản Phẩm Tài Chính của các Đối Tác Tài Chính để lựa chọn chuyển tiếp đề nghị giải ngân khoản vay cho Đối Tác Tài Chính phù hợp.

3.3.3 Sau khi tiếp nhận, kiểm tra thông tin do Khách Hàng cung cấp qua iCare Member App, trong trường hợp Khách Hàng đáp ứng các điều kiện giải ngân do Đối Tác Tài Chính đưa ra, Movi sẽ chọn lựa Đối Tác Tài Chính phù hợp và thay mặt Khách Hàng chuyển tiếp các thông tin trong Đề nghị giải ngân đến cho Đối Tác Tài Chính đó. 

3.3.4 Trong trường hợp Khách Hàng không đáp ứng các điều kiện giải ngân do Đối Tác Tài Chính đưa ra, Movi sẽ không chuyển tiếp các thông tin trong Đề nghị giải ngân đến cho Đối Tác Tài Chính đó. Trong trường hợp này, Movi bảo lưu quyền miễn trừ nghĩa vụ thanh toán Phí Dịch Vụ Công Nghệ cho Khách Hàng.

3.3.5 Sau khi tiếp nhận Đề nghị giải ngân của Khách Hàng do Movi chuyển tiếp, Đối Tác Tài Chính sẽ kiểm tra và xác nhận việc Khách Hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện giải ngân khoản vay. Trên cơ sở xác nhận của Đối Tác Tài Chính, Movi sẽ liên lạc và chuyển cho Khách Hàng các tài liệu cần thiết phải ký và/hoặc bổ sung, theo yêu cầu của Đối Tác Tài Chính (nếu có).

4 Phí Dịch Vụ Công Nghệ

4.1 Phí Dịch Vụ Công Nghệ sẽ được niêm yết trên website của Movi theo từng thời điểm. 

Ngoài ra, Phí Dịch Vụ Công Nghệ có thể được thông báo đến Khách Hàng khi Khách Hàng có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ Công Nghệ.

4.2 Bằng việc cung cấp mật khẩu xác nhận một lần (OTP) do Movi gửi đến số điện thoại đăng ký của Khách Hàng để thực hiện các giao dịch liên quan , Khách Hàng xác nhận đồng ý với mức Phí Dịch Vụ Công Nghệ được Movi áp dụng tại thời điểm đó.

4.3 Bằng việc đồng ý xác lập và gửi Đề nghị Sử dụng Sản phẩm Tài chính và/hoặc Đề nghị Giải ngân Sản phẩm Tài chính, Khách Hàng được xem sử dụng Dịch Vụ Công Nghệ do Movi cung ứng.

4.4 Movi được xem là hoàn tất cung cấp Dịch Vụ Công Nghệ và Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán Phí Dịch Vụ Công Nghệ kể từ thời điểm: 

4.4.1 Movi tiếp nhận thành công thông tin do Khách Hàng cung cấp thông qua iCare Member App; kiểm tra, đối chiếu thông tin của Khách Hàng với các yêu cầu, điều kiện của Tổ Chức Tín Dụng; và 

4.4.2 Movi chuyển tiếp thông tin của Khách Hàng được cung cấp qua iCare Member App cho Đối Tác Tài Chính, trong trường hợp Khách Hàng thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Đối Tác Tài Chính theo từng thời điểm; hoặc thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp Khách Hàng không đáp ứng các điều kiện do Đối Tác Tài Chính đưa ra.

4.5 Thời hạn thanh toán Phí Dịch Vụ Công Nghệ:

Khách Hàng thanh toán Phí Dịch Vụ Công Nghệ theo cách thức do Movi quy định tại từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn:

4.5.1 Thanh toán một lần ngay khi Khách Hàng sử dụng thành công Dịch Vụ Công Nghệ; hoặc

4.5.2 Thanh toán một lần vào thời điểm do Movi chỉ định sau khi Khách Hàng sử dụng thành công Dịch Vụ Công Nghệ; hoặc

4.5.3 Thanh toán theo hình thức trả dần định kỳ hằng tháng sau khi Khách Hàng sử dụng thành công Dịch Vụ Công Nghệ, trong đó, thời gian trả dần và thời điểm mỗi lần thanh toán sẽ do Movi quyết định.

4.6 Cách thức thanh toán Phí Dịch Vụ Công Nghệ:

Khoản Phí Dịch Vụ Công Nghệ sẽ được thanh toán như một khoản phí sử dụng dịch vụ phát sinh, theo cách thức thanh toán dư nợ trong Chương trình Phúc lợi iCare, theo thỏa thuận giữa Khách Hàng và Movi.

5 Quyền và Nghĩa vụ của Khách Hàng:

5.1 Được sử dụng Dịch Vụ Công Nghệ do Movi cung cấp theo điều khoản, điều kiện của Hợp Đồng này.

5.2 Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, toàn bộ, đúng thời hạn Phí Dịch Vụ Công Nghệ cho Movi theo lịch trình thanh toán quy định bởi Movi.

5.3 Miễn trừ cho Movi bất kỳ và toàn bộ các trách nhiệm phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc lựa chọn và chuyển tiếp thông tin của Khách Hàng cho Đối Tác Tài Chính.

5.4 Các quyền, nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp Đồng này.

6 Quyền và nghĩa vụ của Movi:

6.1 Movi chịu trách nhiệm tiếp nhận và chuyển tiếp chính xác các thông tin của Khách Hàng được cung cấp qua iCare Member App cho Đối Tác Tài Chính, trong trường hợp Khách Hàng thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Đối Tác Tài Chính theo từng thời điểm.

6.2 Thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp Khách Hàng không đáp ứng các điều kiện do Đối Tác Tài Chính đưa ra.

6.3 Được nhận Phí dịch vụ do Khách Hàng thanh toán tương ứng với việc cung ứng Dịch Vụ Công Nghệ.

6.4 Các quyền, nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp Đồng này

7 Trao đổi thông tin

7.1 Movi và Khách Hàng đồng ý rằng tất cả các trao đổi giữa Hai Bên liên quan đến Hợp Đồng này được coi là hợp lệ nếu được thực hiện qua đường bưu điện hoặc thư điện tử (email) hoặc điện thoại hoặc tin nhắn SMS, tùy từng trường hợp, và đồng thời có thể được thực hiện thông qua một hoặc một số các phương thức khác theo quy định sau đây:

7.1.1 thông qua thư điện tử (email) hoặc điện thoại trong trường hợp Khách Hàng đã cung cấp cho Movi thư điện tử (email), số điện thoại hợp lệ (dù là cung cấp thông qua bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn thông qua iCare Member App);

7.1.2 thông qua iCare Member App mà Khách Hàng có thể tải về và cài đặt trên điện thoại thông minh của Khách Hàng hoạt động trên nền tảng iOS hoặc Android.

7.2 Ngoài ra, thông tin được thực hiện qua đường bưu điện được coi là được tiếp nhận bởi bên nhận vào ngày làm việc thứ 3 sau ngày thông tin đó được giao cho đơn vị dịch vụ bưu chính. Thông tin được thực hiện qua thư điện tử, điện thoại, tin nhắn SMS hoặc iCare Member App của Movi được coi là được tiếp nhận bởi bên nhận ngay tại thời điểm việc trao đổi thông tin đó được thực hiện thành công.

8 Giới hạn trách nhiệm

8.1 Movi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được Dịch Vụ Công Nghệ bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến việc không hoạt động, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, các nhược điểm, hay sự chậm trễ trong hoạt động hay truyền tải, do vi rút máy tính hoặc do đường truyền hoặc do gián đoạn hệ thống, ngay cả khi Movi hoặc người đại diện của Movi đã được thông báo trước về khả năng xảy ra các thiệt hại, mất mát hoặc chi phí này. 

8.2 Không có đảm bảo, lời hứa và/hoặc những tuyên bố, bất kể là nói rõ hay ngầm hiểu, được Movi đưa ra về việc Khách Hàng sẽ được chấp thuận cung ứng và/hoặc chấp thuận giải ngân khoản vay theo Sản Phẩm Tài Chính bởi Đối Tác Tài Chính.

8.3 Trong bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm phát sinh mà Movi phải chịu đối với Khách Hàng khi cung ứng Dịch Vụ Công Nghệ, dù dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn bồi thường thiệt hại,…) sẽ không vượt quá giá trị của khoản Phí Công Nghệ mà Khách Hàng đã thanh toán cho Movi tương ứng với giao dịch sử dụng Dịch Vụ Công Nghệ phát sinh trách nhiệm của Movi.

9 Hiệu lực của Hợp Đồng

9.1 Hợp Đồng này được xác lập kể từ thời điểm Khách Hàng cung cấp mật khẩu xác nhận một lần (OTP) do Movi gửi đến số điện thoại đăng ký của Khách Hàng.

9.2 Với điều kiện Khách Hàng đã hoàn thành đầy đủ, toàn bộ các nghĩa vụ còn tồn đọng cho Movi (dù là theo Hợp Đồng này và/hoặc bất kỳ thỏa thuận, dàn xếp nào khác), Hợp Đồng này sẽ chấm dứt hiệu lực khi: 

9.2.1 Khách Hàng không còn lại thành viên Chương trình Phúc lợi iCare của Movi và Tài khoản iCare của Khách Hàng bị khóa; hoặc 

9.2.2 Khách Hàng có yêu cầu bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp Đồng và được sự đồng ý của Movi; hoặc

9.2.3 Movi thông báo cho Khách Hàng về việc chấm dứt Hợp Đồng này;

tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

9.3 Các điều khoản, điều kiện của Hợp Đồng này sẽ ràng buộc đối với Khách Hàng cho mọi giao dịch sử dụng Dịch Vụ Công Nghệ được thực hiện sau khi Hợp Đồng được xác lập.

10 Sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp Đồng

10.1 Movi có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của Hợp Đồng này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Khách Hàng hoặc thông báo trên website của Movi hoặc thông báo qua iCare Member App. Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được ghi rõ trong thông báo hoặc từ ngày Movi gửi thông báo (nếu không ghi rõ ngày hiệu lực trên thông báo).

10.2 Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày Movi thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này, nếu Khách Hàng không đồng ý với các thay đổi, Khách Hàng có toàn quyền thanh toán toàn bộ nghĩa vụ tồn đọng, không sử dụng Dịch Vụ Công Nghệ hoặc đề nghị chấm dứt Hợp Đồng này.

10.3 Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày Movi thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này, nếu Khách Hàng vẫn tiếp tục duy trì, sử dụng Dịch Vụ Công Nghệ hoặc không có bất kỳ phản hồi gì, sau khi có thông báo của Movi, thì Movi được quyền hiểu rằng Khách Hàng chấp nhận đối với toàn bộ các thay đổi theo thông báo của Movi.

11 Luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp:

11.1 Hợp Đồng này được điều chỉnh bởi luật pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

11.2 Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến hiệu lực, sự diễn giải hoặc thực hiện Hợp Đồng, trước hết các bên sẽ nỗ lực giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và hoà giải. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, một trong Các Bên có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nằm cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VIAC”) để giải quyết theo Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC và pháp luật Việt Nam. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là Tiếng Việt. Nơi giải quyết tranh chấp sẽ là Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

12 Điều khoản chung

12.1 Khách Hàng xác nhận và cam kết rằng các thông tin được cung cấp thông qua iCare Member App là đầy đủ, chính xác và trung thực, do chính Khách Hàng kê khai và không cố ý che giấu, cung cấp không chính xác bất cứ thông tin nào. 

12.2 Khách Hàng đồng ý sử dụng các thông tin kê khai trên iCare Member App này để thay thế các thông tin trước đây của Khách Hàng (nếu có) mà Khách Hàng đã cung cấp cho Movi và/hoặc Đối Tác Tài Chính.

12.3 Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng

12.3.1 Mục đích thu thập và Phạm vi sử dụng thông tin Khách Hàng

Khách Hàng đồng ý rằng Movi có thể sử dụng/cung cấp thông tin Khách Hàng đã cung cấp để cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các công ty con, đơn vị đối tác của Movi, nhằm sử dụng cho nhiều mục đích không bị cấm bởi pháp luật: marketing; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Movi; bán chéo sản phẩm; phát triển sản phẩm mới; phát triển mạng lưới hợp tác của Movi; các mục đích khác hướng đến nâng cao lợi ích, tiện ích cho Khách Hàng; phân tích, đánh giá và các mục đích thương mại khác mà không được gây ra thiệt hại cho Khách Hàng.

12.3.2 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin Khách Hàng 

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DỊCH VỤ THANH TOÁN VIỆT PHÚ

Địa chỉ: 33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại hỗ trợ: (+84) 28 7308 0909

12.3.3 Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên tài khoản iCare Member App của Khách Hàng:

(a) Những thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được hiển thị rõ ràng trong tài khoản đăng nhập iCare Member App của Khách Hàng.

(b) Khi có nhu cầu thay đổi thông tin cá nhân của mình trên tài khoản đăng nhập iCare Member App của Khách Hàng, Khách Hàng có thể gọi điện đến Tổng đài hỗ trợ của Movi bằng số điện thoại đã đăng ký với Movi hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên của Movi để yêu cầu thay đổi, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

12.3.4 Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân được sử dụng sai mục đích:

(a) Trường hợp Khách Hàng gửi khiếu nại có liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng cung cấp cho Movi, ngay khi tiếp nhận thông tin, Movi sẽ nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, xác minh. 

(b) Trong trường hợp khiếu nại, phản ánh của Khách Hàng là chính xác thì Movi có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với Khách Hàng để cùng thống nhất phương thức xử lý vụ việc trên tinh thần thiện chí, tôn trọng quyền lợi của Khách Hàng.

(c) Khách Hàng liên hệ Movi tại địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ:

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DỊCH VỤ THANH TOÁN VIỆT PHÚ

Địa chỉ: 33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại hỗ trợ: (+84) 08 7308 0909

12.3.5 Trách nhiệm của Movi trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng

(a) Trong quá trình cung ứng Dịch Vụ Công Nghệ, nếu Movi có thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng, Movi có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

(b) Movi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Khách Hàng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Movi và quy định của pháp luật Việt Nam.

(c) Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách Hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(d) Movi cam kết không bán, trao đổi hay chia sẻ thông tin Khách Hàng dẫn đến việc tiết lộ thông tin cá nhân gây thiệt hại cho Khách Hàng và/hoặc vi phạm những cam kết được đặt ra trong Hợp đồng này.

(e) Movi cam kết sẽ áp dụng các biện pháp hợp lý, cần thiết (trong phạm vi khả năng của Movi) để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng khỏi việc truy cập, sử dụng trái phép các thông tin này.

12.4 Hợp Đồng này nhằm cung ứng và sử dụng một dịch vụ trong Chương trình Phúc lợi iCare, do đó, trừ khi có quy định khác đi, các nội dung liên quan đến việc tham gia Chương trình Phúc lợi iCare, như quy định tại Phiếu Đăng ký Tham gia Chương trình Phúc lợi iCare và Điều khoản và Điều kiện tham gia Chương trình Phúc Lợi iCare sẽ điều chỉnh tương ứng đối với Hợp Đồng này.

12.5 Các tài liệu, chứng từ liên quan đến việc giao kết Hợp Đồng này và/hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến Hợp Đồng này được Khách Hàng xác thực bằng OTP, cũng như các số liệu được ghi chép xác nhận và lưu giữ bởi Movi sẽ là bằng chứng về giao dịch giữa Khách Hàng và Movi, và có đầy đủ tính pháp lý như một hợp đồng được ký kết hợp lệ giữa Movi và Khách Hàng.

12.6 Khách Hàng xác nhận rằng đã đọc rõ, hiểu rõ, chấp thuận, tuân thủ và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định trong Hợp Đồng này.