Đang tải

Chính sách bảo mật

Mobivi.net (Mạng) định ra nguyên tắc bảo mật thông tin riêng tư, nghiêm ngặt. Chính sách bảo mật được trình bày sau đây (Chính sách) nhằm diễn giải quy trình lưu giữ, xử lý và bảo mật các thông tin/thông tin cá nhân mà người sử dụng cung cấp khi sử dụng dịch vụ Mạng và những thông tin giao dịch trên Mạng.

Chính sách có thể được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tuỳ từng thời điểm, tuỳ thuộc vào sự phát triển của dịch vụ trên Mạng và sự thay đổi của hệ thống pháp luật liên quan. Vì vậy vui lòng kiểm tra/tham khảo Chính sách này thường xuyên trên trang thông tin điện tử của công ty (Website). Việc thay đổi, bổ sung, điều chỉnh sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Website. Trường hợp nếu có sự thay đổi quan trọng chúng tôi sẽ có thông báo trước 30 ngày trên Website.

Khi đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào của Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (Công ty), khách hàng/người sử dụng được coi là mặc nhiên chấp thuận Chính sách.

1. Giới hạn của Chính sách bảo mật

Chính sách này bao gồm việc thu thập, lưu giữ, chia sẻ và bảo mật các thông tin có tính chất riêng tư, cá nhân, thông tin chưa được phép tiết lộ của người sử dụng, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, cá nhân, tổ chức... (Bạn) sử dụng Mạng cũng như các thông tin phát sinh khác trong quá trình giao dịch. Chính sách này cũng bao gồm các thông tin mà các đối tác kinh doanh cung cấp trong quá trình hợp tác.

2. Về việc thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin sẽ được thực hiện bằng cách thu thập, lưu giữ lại thông tin của Bạn khi Bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ và/hoặc sản phẩm của MobiVí. MobiVí cũng có thể nhận thông tin của Bạn từ những đối tác kinh doanh có liên quan.

Khi Bạn đăng ký sử dụng Mạng, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân của Bạn bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, những thông tin liên quan đến việc kinh doanh cùng với những thông tin tài chính như ngân hàng phát hành MobiVí hoặc tình hình kinh doanh của Bạn. Những thông tin này sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc thanh toán, liên lạc với khách hàng hoặc hỗ trợ giải quyết tranh chấp và kiểm soát rủi ro.

Khi thực hiện giao dịch thanh toán, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin để liên lạc tùy theo loại giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, username của người trả tiền và người nhận hàng/tiền, số tiền thanh toán để hoàn thành quá trình giao dịch của Bạn.

Những thông tin được Bạn cung cấp tại đây sẽ được Mạng sử dụng chỉ cho mục đích thực hiện/triển khai từng loại sản phẩm, dịch vụ, xử lý giao dịch thanh toán... theo yêu cầu của Bạn. Bạn cũng có thể được thông báo về dịch vụ của các nhà cung cấp khác, các thông báo định kỳ, giới thiệu dịch vụ mới từ thư thông báo của chúng tôi.

3. Chia sẻ thông tin

Bảo mật thông tin của Bạn là ưu tiên số một, có ý nghĩa thực sự quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ của Mạng. Chỉ những thông tin sau đây có thể được chia sẻ với những điều kiện nhất định.

Những thông tin cá nhân của Bạn có thể sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba trong những trường hợp sau:

Khi có sự đồng ý chia sẻ thông tin đó của Bạn.

Khi những thông tin đó được chia sẻ để cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm theo yêu cầu của Bạn.

Khi những thông tin đó cần có để thực hiện kết nối với các công ty, tổ chức đối tác cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho Bạn. Những công ty, tổ chức được chia sẻ thông tin của Bạn sẽ chỉ sử dụng cho các giao dịch thanh toán MobiVí.

Khi có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

Khi những thông tin đó cần cung cấp để thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của Mạng, của khách hàng, cá nhân/tổ chức khác có liên quan trong việc trao đổi thông tin để phòng chống gian lận và giảm rủi ro.

Khi những thông tin đó cần cung cấp để cần đối chiếu hoặc làm rõ thông tin với bên thứ ba để bảo đảm sự chính xác thông tin.

4. An toàn thông tin

Để đảm bảo được bảo mật thông tin, thì an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết. Việc bảo mật thông tin của Bạn được thực hiện bằng quá trình truyền thông tin bằng Secure Sockets Layer (SSL). Mọi thông tin nhập vào đều được mã hóa và lưu giữ tập trung và an toàn tại hệ thống máy tính đặt tại Data Center. Nhân viên quản trị thông tin và các nhân viên liên quan chỉ được truy cập có giới hạn và phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định bảo mật. Biện pháp tường lửa và những công nghệ bảo mật thông tin khác sẽ được sử dụng để ngăn chặn các sự xâm nhập trái phép.

Để bảo đảm hơn nữa tính an toàn và bảo mật của thông tin, các thông tin Bạn gửi đến Mobivi.net cũng được mã hóa bằng SSL.

Bên cạnh đó Bạn cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc lưu giữ an toàn Tên sử dụng và Mật khẩu được cung cấp để truy cập Mạng. Bạn phải luôn cẩn trọng, ý thức đầy đủ và có trách nhiệm trong việc sử dụng và tiết lộ những thông tin này. Bạn cũng phải mọi chịu trách nhiệm khi có bất kỳ hậu quả gì xảy ra do việc tiết lộ/để lộ thông tin này.

5. Thu thập và thay đổi thông tin cá nhân

Nếu thông tin cá nhân của Bạn có sự thay đổi hoặc nếu Bạn không muốn sử dụng dịch vụ của MobiVí, Bạn có thể sửa, cập nhật, xóa thông tin bằng cách truy cập vào Website hoặc liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng MobiVí.